47. திருக்குரங்கணின்முட்டம்

திருக்குரங்கணின்முட்டம் 1.031