கோவில் 51-60

51. திருமயிலாடுதுறை

52. திருவேட்களம்

53. திருவாழ்கொளிபுத்தூர்

54. திருப்பாம்புரம்

55. திருப்பேணுபெருந்துறை

56. திருக்கற்குடி

57. திருப்பாச்சிலாச்சிராமம்

58. திருவாலங்காடு

59. திருச்சிரபுரம்

60. திருச்சேய்ஞலூர்