55. திருப்பேணுபெருந்துறை

திருப்பேணுபெருந்துறை – 1.042