68. திருத்தூங்கானைமாடம்

திருத்தூங்கானைமாடம் – 1.059