கோவில் 71-80

71. திருக்கோளிலி

72. திருப்பூவணம்

73. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப்பல்லவனீச்சரம்

74. திருச்சண்பைநகர்

75. திருப்பழனம்

76.  திருக்கயிலாயம்

77. திரு ஈங்கோய்மலை

78. திருநாகைக்காரோணம்

79. திருக்குடந்தைக்காரோணம்

80. திருக்கானூர்