கோவில் 81-90

81. திருகோயில் (தில்லை)

82. திருப்புறவம்

83. திருவெங்குரு

84. திரு இலம்பையங்கோட்டூர்

85. திருஅச்சிறுபாக்கம்

86. திரு இடைச்சுரம்

87. திரு அம்பர்மாகாளம்

88. திருக்கடனாகைக்காரோணம்

89. திருநல்லம்

90. திருநல்லூர்