கோவில் 91-100

91. திருவடுகூர்

92. திரு ஆப்பனூர்

93. திரு எருக்கத்தம்புலியூர்

94. திரு அன்னியூர்

95. திருச்சிராப்பள்ளி

96. திருக்குற்றாலம்

97. திருக்கண்ணார்கோயில்

98. திருக்கழுக்குன்றம்

99. திருஊறல்

100. திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர்