97. திருக்கண்ணார்கோயில்

திருக்கண்ணார்கோயில் – 1.101