திருக்குறள்

1. திருக்குறள் – அறத்துப்பால்

2. திருக்குறள் – பொருட்பால்.

3. திருக்குறள் – காமத்துப்பால்