சகாதேவன் அருளிய தொடுகுறி சாஸ்திரம்

 

இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டி

மனதில் உள்ள விடைதெரியா சூழலை நினைத்து

கண்மூடி ஒரு கட்டத்தை தொட்டு

அது கூறும் பாடலை கருத்தில்கொள்

சகாதேவன் தொடுகுறி கட்டம்