அகநானூறு

1. களிற்றியானை நிரை

2. மணி மிடை பவளம்

3. நித்திலக் கோவை