திணைமாலை நூற்றைம்பது

1. திணைமாலை நூற்றைம்பது – குறிஞ்சி

2 திணைமாலை நூற்றைம்பது – நெய்தல்

3. திணைமாலை நூற்றைம்பது – பாலை

4. திணைமாலை நூற்றைம்பது – முல்லை

5. திணைமாலை நூற்றைம்பது – மருதம்